הנהגה בדרך האמצע א . האנשים שונים הם זה מ זּ ה בטבעם ובאפים . יש אדם שהוא בעל חמה וכועס תמיד ; ויש ש דּ עתו מי שּׁ בת עליו ואינו כועס כלל או שהוא כועס לעתים רחוקות בלבד . יש אדם שהוא גב הּ לב ( גאותן ) ביותר ; ויש שהוא שפל רוח ( ענו ) ביותר . יש אדם שהוא בעל תאוה ולא ת שׂ בע נפשו מללכת אחר התאוות ; ויש שהוא בעל לב טהור ולא יתאוה אפלו לדברים מע טּ ים שהגוף צריך להם . יש אדם שלא ת שׂ בע נפשו מכל ממון שבעולם , כנאמר ' אהב כסף לא י שׂ בע כסף ' ( קהלת ה , ט ); ויש המסתפק במועט שלא מספיק לצרכיו , ולא יר דּ ף כדי לה שּׂ יג דּ י צרכו . יש אחד שהוא מסגף ( מענה ) את עצמו ברעב כי אינו רוצה להשתמש בכספו ( קמצן ); ויש אדם שמפ זּ ר לאחרים את כל ממונו . וכן בכל המ דּ ות וה דּ עות יש בני אדם שונים מן ה קּ צה אל ה קּ צה : אכזרי ורחמן , רך לבב ואמיץ לבב , וכיוצא בהן . ( סעיף א ) ב . ה דּ רך ה טּ ובה והישרה היא שירגיל האדם את עצמו ללכת בדרך האמצע , כי מי שהולך בדרך האמצע הוא הנקרא בשם ' חכם ' – וכפי שיובאו כמה דּ גמאות בסעיפים הבאים . ( סעיף ב ) ג . תּ אוה והס תּ פק וּ ת : לא יתאוה האדם אלא לדברים שהגוף צריך להם , כמו שנאמר : '...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק