אהבת כל יהודי ודאגה לכבודו א . מצוה על כל אדם לאהב את כל אחד ואחד מי שׂ ראל כגופו , שנאמר : ' ואהבת לרעך כמוך ' ( ויקרא יט , יח ) . לפיכך צריך לחוס על כבודו ועל ממונו של חברו , כמו שחס על כבודו וממונו שלו עצמו . ( סעיף יב ) ב . המתכבד בקלון ( בשת ) חברו , אף על פי שאין חברו עומד שם ולא התביש מכך , הרי אין לו חלק לעולם הבא עד שישוב בתשובה שלמה . ואיזהו המתכבד בקלון חברו ? כגון שעמד בפני אנשים והשוה את מע שׂ יו ה טּ ובים וחכמתו שלו אל מול חברו כדי שיראה מכך איך שהוא מכבד וחברו בזוי ( אפלו לא אמר זאת בפרוש ) . ( סעיף יב ) ג . אסור לאדם לביש את חברו , בין בדבור בין במע שׂ ה , וכל שכן שלא לבישו ברבים . ואמרו רבותינו זכרונם לברכה : ' המלבין ( המביש ) פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ' ( מסכת אבות ג , יד ) . ועוד אמרו : ' נוח לו ( עדיף ) לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים ' . ( סעיף יז ) ד . לפיכך צריך האדם לה זּ הר מאד שלא לביש את חברו ברבים . ולא יכנה את חברו בשם מביש . ולא יספר לפניו דּ בר שהוא בוש ממנו ( מתביש בו ) . ( סעיף יז ) אסור שנאה ומצות תוכחה ה . כל ה שּׂ ונא אחד מי ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק