מאכלים ומשקין שיש סכנה באכילתם א . אסור לאכל דּ ג עם ב שׂ ר או עם עוף , ואפלו לא עם הרטב שלהם , מפני הסכנה – נזק בריאותי העלול להגרם , לפי קבלת חז " ל , מאכילת ב שׂ ר ודג ביחד . ( סעיף א ) ב . בעת אכילת דּ גים ואחר כך ב שׂ ר או להפך , צריך לקנח את הפה ולשטפו מה שּׁ אריות , ולכן יש לאכל קצת פת ( לחם ) – שבכך מקנח את פיו , ולשתות איזה משקה – שבכך שוטפו . ( סעיף ב ) מנהג ה סּ פרדים : נמנעים מאכילת דּ ג עם חלב או עם גבינה . לגבי חמאה רבים מקלים . מנהג ח בּ " ד : משת דּ לים להמנע מאכילת דּ ג עם חלב או גבינה אך עם חמאה מתירים , ואפלו אם הניח מעט חמאה בתוך הגבינה או החלב – מתירים לאכל הכל עם דּ ג . ג . צריך לה זּ הר מ זּ עת גוף האדם שכל זעת אדם היא סם המות , חוץ מ זּ עת הפנים . ולכן י זּ הר שלא ל שׂ ים דּ בר מאכל על ב שׂ רו , מפני ה זּ עה שיש שם . וכן לא יתן מעות ( מטבעות ) לתוך פיו , שמא יש עליהם מעט זעה , ועוד מ שּׁ ום שידי אדם ממשמשים בהם הרבה ושמא נגע בהם חולה . ( סעיף ג ) ד . יש לה זּ הר שלא לשתות מים מן הנהר בשעת חשכה , שמא יבלע איזה דּ בר מ זּ יק שהיה בתוך המים . ( סעיף ז ) ה . לא יתן ( לא יניח ) תבשיל או שאר מ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק