יסוד גדול בעבודת ה ' – ' בכל דרכיך דעהו' א . על הכתוב ' בכל דּ רכיך דעהו ' ( משלי ג , ו ) , אמרו חכמינו זכרונם לברכה שהוא יסוד גדול בעבודת ה שּׁ ם . ופרושו – שאפלו בדברים שאתה עו שׂ ה לצרך גופך , דּ ע את ה ' וע שׂ ה את ה דּ ברים לשמו יתברך . כגון האכילה וה שּׁ תיה , ההליכה והישיבה , ה שּׁ כיבה ( ה שּׁ נה ) וה קּ ימה ; כל צרכי גופך יהיו כלם מכונים לעבד בהם את הבורא או לדבר הגורם לעבודתו , כמו שיתבאר . ( סעיף א ) ב . הכלל הוא שאדם חיב ל שׂ ים לב על דּ רכיו , ולשקל היטב את מע שׂ יו ב שׂ כלו . וכשרואה איזה דּ בר שיכול להביאו לעבודת הבורא יתברך שמו , יע שׂ ה אותו . ואם אין דּ בר זה מביאו לעבודת ה ' , לא יע שׂ הו . ומי שנוהג כך נמצא שעובד את ה ' כל ימיו , אפלו בשעת עסקיו ובשעת אכילתו ושתיתו וכן בכל צרכיו . ועל ענין זה צוו רבותינו זכרונם לברכה ואמרו : ' וכל מע שׂ יך יהיו לשם שמים ' ( אבות פרק ב , משנה יב ) . ( סעיף ז ) ' כל מעשיך יהיו לשם שמים ' – כיצד ? ג . אכילה וּשׁ ת יּ ה : אין צריך לומר שלא יאכל ולא ישתה דּ ברים האסורים חס ושלום , אלא גם בדברים המתרים . כשהוא רעב או צמא – אם אכל ושתה להנאתו , אין זה משבח , אלאיתכו...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק