אסור מקצה חכמים אסרו לטלטל מקצת דּ ברים בשבת כדרך שאדם עו שׂ ה בחל , כדי לחוש את קד שּׁ ת ה שּׁ בת . דּ ברים אלו נקראים ' מקצה ' , מפני שהם מקצים ( = מרחקים ומפרשים ) מ שּׁ מוש בשבת ואסורים בטלטול . כל דּ בר שאדם מחליט להרחיקו ממנו לבלי השתמש בו , הוא מקצה . גם דּ ברים שאין אדם משתמש בהם מסבות שונות אשר יתבארו להלן , הרי מקצה אותם מ דּ עתו ( = חושב שלא ישתמש בהם בשבת ) ולכן נקראו ' מקצה ' . ישנם כמה סוגים של ' מקצה ' , ולכל סוג דּ ינים וכללים שונים , כפי שיתבאר לקמן . טעם אסור מקצה ומפני כמה טעמים אסרו חכמים לטלטל את המקצה : • כדי שלא יהא יום ה שּׁ בת כיום חל בעיניו ויבוא להגבי הּ ולת קּ ן כלים ויעביר אותם מפנה לפנה או מבית לבית , ונמצא שלא נח ב שּׁ בת ולא קים את מה שּׁ נאמר בתורה ' למען ינוח ' . • שמא ישכח ויוציא ה דּ בר שמטלטל בידו לרשות הרבים ( = אסור הוצאה ) . • מפני שמקצת העם אינם בעלי מלאכה אלא בטלים ויושבים בבית ואינם עובדים . ואם יהיה מתר לטלטל בשבת כשאר הימים לא ירגישו את ההב דּ ל בין שבת ליום חל , ולכן אסרו חכמים שלא יטלטל אדם בשבת אלא כלים ש צּ ריך להם ב שּׁ בת . • שמא יבוא , אגב התעסקותו בכלים שמלאכ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק