מקור המלאכה אב ה מּ לאכה : דּ רך האמנים ( בעלי המקצוע ) העו שׂ ים כלי מתכת , להכות בפ טּ יש על כלי לאחר גמר הכנתו , כדי לי שּׁ ר עקמומיתו בהכאה זו . והכאה זו היא גמר מלאכת הכלי , והוא אב מלאכה מ כּ ה בּ פ טּ י שׁ – שכן במשכן היו מכים בפ טּ יש על כלי המשכן בגמר ע שׂ יתן . תּ ולדת ה מּ לאכה : כל העו שׂ ה איזה דּ בר שהוא גמר ע שׂ ית הכלי ות קּ ונו , הרי גמר זה נחשב למלאכה , והוא תולדת מ כּ ה בּ פ טּ י שׁ . מדיני מלאכת מכה בפטיש א . שאריות חוטים שנשארו בבגד לאחר שהיה אצל החיט ומקבל להוציאן , אסור להסירן בשבת . ( סעיף מז ) דבריאדמו " רהזקן : אם נשארו חוטים בבגד לאחר האריגה והוא מקפיד על כך , ולכן מסיר אותם כדי ליפות הבגד – חיב מ שּׁ ום מכה בפ טּ יש , כיון שיפוי זה הוא חשוב כגמר ע שׂ ית הבגד ות קּ ונו ; אבל אם אינו מקפיד עליהם , ואינו מסירם אלא דּ רך מתעסק בעלמא – פטור מענש ואין בו אסור תורה , אבל אסור מ דּ ברי סופרים . ב . בגדים הע שׂ ויים להכניס בהם משיחה (שׂ רוך ) או רצועה , כגון מכנסים או מנעלים או חלוק – אם הבגד חדש , אסור להכניסו בהם מ שּׁ ום דּ הוי ת קּ ון מנא ( מ שּׁ ום ש זּ ה נחשב לת קּ ון כלי ) . ( סעיף מח ) הערה : אם י...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק