מקור המלאכה אב ה מּ לאכה : המלבן צמר או פשתן ושאר דּ ברים ש דּ רכן להתלבן – חיב , והוא מאבות מלאכה , שכן במשכן היו מלבנים צמר ופשתים למלאכת המשכן . [ לבון פרושו נ קּ וי ה צּ מר הגלמי מהלכלוך שנדבק בו קדם הגזיזה , וכך גם בפשתן ועוד ] תּ ולדת ה מּ לאכה : המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן – וחיב . והסוחט את הבגד עד שיוציא את המים שבו , הרי זה כמכבס בגדים ( מ שּׁ ום שמכשיר את הבגד ללבישה ) וחיב מ שּׁ ום מלבן . מדיני מלאכת המלבן הרטבה או השריה  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק