מקור המלאכה : אב ה מּ לאכה : הבורר הוא מאבות מלאכה , מכיון שבמשכן היו בוררים את הלכלוך והפסלת מתוך הסממנים ( ה צּ מחים שמהם הפיקו צבע ) . תּ ולדת ה מּ לאכה : המסנן יין מה שּׁ מרים שבו על ידי כלי , הרי זה תולדת בורר . הערה כּ ללית : כתבו הפוסקים , כי מלאכת ' בורר ' היא מהמלאכות האסורות בשבת ש קּ שה מאד להמנע מהן , ויש לה זּ הר וללמד את פרטיה היטב , מפני שבקלות אפשר לבוא לידי אסור חלילה . מדיני מלאכת הבורר ברירת מזון מתוך פסלת א . כאשר יש אכל המערב עם פסלת , מתר לברר את המאכל מתוך הפסלת אבל לא את הפסלת מתוך המאכל . ( סעיף טו ) דברי אדמו " ר הזקן : נטילת המאכל מן הפסלת כדי לאכלו מיד אין זה מעין מלאכה כלל , ש ' דּ רך אכילה ' כך הוא , שהרי אי אפשר לאכל המאכל עם הפסלת ( ולא אסרה תורה אלא לע שׂ ותו בכלי המיחד לכך – כמבאר בסעיף הבא ); אבל כשבורר את הפסלת מתוך המאכל – אין זו 'דּ רך אכילה ' , אלא דּ רך ת קּ ון המאכל שיהא ראוי לאכילה , והרי זו מלאכה גמורה . ולפיכך , אפלו אם המאכל מרבה  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק