מקור המלאכה אב ה מּ לאכה : קצירת דּ בר ממקום ג דּ ולו באמצעות כלי ( מגל וכ דּ ומה ) , היא מאבות מלאכה , שכן במשכן היו קוצרים את ה צּ מחים שמהם היו מפיקים את ה צּ בעים . תּ ולדת ה מּ לאכה : מי שתולש צמח בידו , הרי זה תולדת ה קּ וצר . מדיני מלאכת הקוצר שמוש באילן בשבת א . אילן , בין שהוא לח בין שהוא יבש , אין משתמשים בו שום תשמיש . אין עולין בו , ואין נתלין בו , ואסור להניח עליו איזה חפץ או ל טּ ל ממנו או לקשר בו וכל כיוצא בו . ( סעיף ס ) דברי אדמו " ר הזקן : ה טּ עם לאסור ה שּׁ מוש באילן – גזרה שמא יעלה ויתלש ממנו בשבת פרות או עלים או ענפים . ומ שּׁ ום סיג וגדר , גזרו בכל האילנות , אף ביבשים שאין בהם עלים וענפים או פרות . ב . אפלו בצדדי האילן אסור להשתמש . ולכן אם סל תלוי באילן , אסור ל טּ ל איזה דּ בר מתוך הסל או לתן לתוכו , כי הסל הוא צדדי האילן . אבל אם יש על האילן יתד ( מוט תקוע ) ועליו תלוי סל , מתר ל טּ ל מתוך הסל או לתן לתוכו ( ל שׂ ים בתוכו ) , מ שּׁ ום שבאפן זה הסל נחשב ' צ דּ י צדדין ' ( של האילן ) – וב ' צ דּ י צדדין ' של האילן מתר להשתמש . אבל את הסל עצמו אסור לקחת מעל היתד או לתלותו שם , מ שּׁ ום ש...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק