מצות השביתה בשבת א . נאמר : ' שמור את יום ה שּׁ בת לק דּ שו ' ( דברים ה , יב ) . כיצד שומרים את ה שּׁ בת ? על ידי שביתה ממלאכה , כמו שכתוב ' וביום ה שּׁ ביעי תשבת' ( שמות כג , יב ) . וכל העו שׂ ה מלאכה בשבת , ב טּ ל מצות ע שׂ ה ועבר על מצות לא תע שׂ ה , שנאמר ' לא תע שׂ ה כל מלאכה ' ( שמות כ , י ) . ב . במצות שמירת ה שּׁ בת אין כל הב דּ ל בין איש וא שּׁ ה – שניהם חיבים לשמר את ה שּׁ בת ולא לע שׂ ות ב הּ מלאכה , לא מלאכות האסורות מן התורה ולא מלאכות שאסורן מ דּ רבנן . ג . מהכתוב : ' למען ינוח שורך וחמרך ' ( שמות כג , יב ) למדו על שביתת בהמתו , כלומר , שאסור שבהמתו של יהודי תע שׂ ה אחת מל " ט המלאכות ותולדותיהן האסורות בשבת . [ אבל אין בכלל זה מה שּׁ הבהמה עו שׂ ה להנאת הּ של הּ , ולכן מתר להוציא בשבת בהמה למרעה כדי שתהא תולשת ע שׂ ב מן המחבר ל קּ רקע ואוכלת , כי התורה אומרת ' למען ינוח ' , ואם תאסר ל הּ לאכל מן המרעה , לא תהא זו מנוחה ל הּ כי אם צער . [ מלאכות האסורות מן התורה אבות מלאכה ותולדות ד . כיצד מג דּ רת ' מלאכה ' ? לא לפי קשי הפעלה , שהרי המוציא מחט מרשות היחיד לרשות הרבים חיב ( אם במזיד – ענש חמור ; אם בשוגג...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק