חובת הקדוש א . מצות ע שׂ ה מן התורה לק דּ ש את ה שּׁ בת בדברים ( = בדבור ) , שנאמר ' זכור את יום ה שּׁ בת לק דּ שו ' דּ הינו , להזכיר את ה שּׁ בת בק דּ וש . חכמים ת קּ נו להזכיר את ה שּׁ בת על כוס של יין בכניסת הּ – ב קּדּ וש שעו שׂ ים בערב שבת , וביציאת הּ – בהב דּ לה שמב דּ ילים במוצאי שבת . ( סעיף א ) ב . נשים חיבות בק דּ וש . לפיכך תדק דּ קנה לשמע היטב את מלות ה קּדּ וש מפי המק דּ ש ולענות ' אמן ' בסופו אך לא ' ברוך הוא וברוך שמו ' . ( סעיף ד ) ג . אסור לטעם כלום , אפלו מים , קדם ה קּדּ וש . ( סעיף ב ) היין ד . אמרו חכמינו זכרונם - לברכה : " סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו ק דּ וש היום " . לפיכך מיץ ענבים טבעי דּ ינו כיין לכל דּ בר ( כולל לענין יין-נסך ) וכשר לק דּ וש . ומצוה מן המבחר לק דּ ש על יין ולברר ( = לחפ שׂ) יין יפה . אם אפשר , יש לה דּ ר ולק דּ ש על יין אדם . ( סעיף ג ) דעת אדמו " ר הזקן : ישלהעדיףייןאדםרקאםהואמשבח יותר מן הלבן . ה . יין שנע שׂ ה חמץאיןמק דּ שיןעליו . ויין שנודף ממנו ריח רע , כגון שהסריח קצת מחמת שהיה בכלי מאוס אין מק דּ שין עליו . ואם החמיץ ה טּ עם של היין אף שריחו נשאר – אין מק דּ שין עליו . (...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק