יסוד מצות ההדלקה – מדברי אדמו " ר הזקן : ת קּ נו חכמים שיהיה לכל אדם נר דּ ולק בשבת בכל חדר וחדר שהולך שם , מ שּׁ ום שלום בית , שלא יכשל בעץ או אבן בגלל האפלה . ע קּ ר מצות הדלקת נרות היא להדליק נר ליד המקום בו אוכלים את סעודת הלילה , שהוא מוסיף ענג בסעודה ( כי צער הוא לאכל בחשכה ) . החיבים בהדלקה א . מצות הדלקת הנרות חלה בין על האנשים ובין על הנשים . אך הנשים מזהרות ( = מצוות ) עליה יותר מן האנשים . לכן , אם הא שּׁ ה נמצאת בבית הּ , היא קודמת למצוה זו . ה טּ עם לכך שנשים מצוות יותר בהדלקת הנרות , מפני שהנשים מצויות יותר בבית . טעם נוסף הוא , מפני שהא שּׁ ה החטיאה את אדם הראשון ובכך כבתה " נרו של עולם " . דּ הינו , שגרמה למיתתו של האדם , שנשמתו קרויה ' נר ' כמו שנאמר " נר ה ' נשמת אדם " ( משלי כ , כז ) , ולכן צריכה הא שּׁ ה לת קּ ן זאת בהדלקת הנרות לכבוד שבת . ( סעיף ה ) ב . למרות שהא שּׁ ה היא שעוסקת בהדלקת הנרות , מכל מקום גם האיש צריך לסיע במצוה זו . לכן , יש לו להכין ולת קּ ן את הנרות ולהבהב אותם , דּ הינו שידליק ויכבה את הנרות כדי שיהיו נוחים יותר להדלקה . ( סעיף ה ) מנהג ח בּ " ד : סיוע הבעל להדלקה ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק