חשיבות הּ של שמירת השבת א . שבת קדש היא האות ( = הסימן ) הגדול והברית שנתן ה קּ דוש ברוך הוא לבני י שׂ ראל , לדעת כי בש שּׁ ה ימים ע שׂ ה ה ' את ה שּׁ מים ואת הארץ וכל אשר בהם , וביום ה שּׁ ביעי שבת . אמרו חכמינו זכרונם לברכה : שקולה שבת כנגד כל המצות . כל מי שמשמר את ה שּׁ בת כהלכתו , נחשב כאלו קים את כל התורה . וכל המחלל את ה שּׁ בת , כאלו כפר בכל התורה . ( סעיף א ) ב . כל ה שּׁ ומר את ה שּׁ בת כהלכתו , ומכבד ומענג את ה שּׁ בת כפי יכלתו , שׂ כרו גדול . כמו שנאמר : " אם תשיב מ שּׁ בת רגלך . . וקראת ל שּׁ בת ענג , לקדוש ה ' מכבד , וכבדתו מע שׂ ות דּ רכיך וגו ' – אז תתענג על ה ' והרכבתיך על במתי ארץ , והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו '" ( ישעיה נח , יג ) . ( סעיף ג ) ג . המחלל את ה שּׁ בת בפרהסיא , דּ הינו בפני ע שׂ רה מי שׂ ראל , נחשב כנכרי ואם נגע ביין – אסר אותו בשתיה . ( סעיף ב ) זכירת יום השבת ד . אם נז דּ מן לאדם מאכל חשוב שאינו מצוי בכל יום , ואינו מתקלקל עד ה שּׁ בת , יקנה אותו לכבוד ה שּׁ בת . ה טּ עם לכך , מפני שנאמר בתורה : " זכור את יום ה שּׁ בת לק דּ שו " , ופרשו חכמים שבכל יום ויום מימות ה שּׁ בוע יש לזכר את יום ה שּׁ בת ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק