אסור אכילת דם א . דּדּ ם בהמה חיה ועוף – בין טהורים ובין טמאים – אסור באכילה ובשתיה מן התורה , כמו שכתוב ( ויקרא ז , כו ) : ' וכל דּ ם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה ' והחיה בכלל בהמה . ב . דּ ם הנמצא בביצה אסור באכילה . לפעמים ה דּ ם פוסל את הביצה כל הּ ולכן , כאשר מטגנים ביצה או אופים עוגה עם ביצים , או שמב שּׁ לים תבשיל עם ביצים , יש לב דּ ק אותן קדם היטב . ( סעיף א ) הרחבה : כל ביצה שעומדים לב שּׁ ל הּ או לטגנ הּ ללא קלפת הּ , ראוי לפתח אות הּ אל תוך כלי נפרד ולב דּ ק אם אין ב הּ דּ ם . ביצים שאינן מפרות – כלומר שאין חשש שהיה ע שׂ וי להוצר מהן אפרוח – לדעת גדולי הפוסקים ה דּ ם הנמצא בהן אסור רק מ צּ ד מראית העין , אך שאר הביצה , הכלי והתבשיל מתרים . אם ב שּׁ לו או טגנו ביצה עם דּ ם כזה יש להמתין 24 שעות , ואז הכלי מתר גם ללא הכשרה . וכל זה כשידוע בו דּ אי שהביצה אינ הּ מפרית . ' ביצה קשה ' שלמה אין צריך לב דּ ק , ובכל מקרה הביצה , או התבשיל הנע שׂ ה ממנה , אינם נאסרים כשלא נב דּ קה . הלכה למע שׂ ה בּ ימינ וּ : רב הביצים הנמכרות בחניות אינן מפרות ( אבל מע וּ ט הביצים כן ועלול להוצר מהן אפרוח ) , ולכן לדעת רב הפו...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק