א . ארבעה צריכים להודות לה ' ולברך את ברכת ' הגומל ' : . 1 יורדי הים כשיגיעו למחוז חפצם . . 2 מי שהלכו במדבר או בדרך אחרת הידועה כמסכנת , כשיגיעו למחוז חפצם . . 3 מי שהיה חולה במחלה קשה או מסכנת והתרפא . . 4 מי שהיה חבוש בבית האסורים בתנאים קשים ויצא . ( סעיף א ) מנהג ה סּ פרדים : נהגו לברך על כל נסיעה בדרך בינעירונית שנמשכה לפחות 72 דּקּ ות . וחולה שהבריא מברך אפלו אם מחלתו לא היתה מסכנת , אם היה רתוק למ טּ ה במשך שלשה ימים לפחות . ב . הסימן לארבעה אלו הוא במלים ' וכל החיי " ם יודוך סלה ' – חיי " ם ראשי תבות : חולה , יסורים ( מי שישב בכלא ) ים , מדבר . ( סעיף א ) ג . נוהגים לברך ' הגומל ' גם מי שהיה בסכנה אחרת ונ צּ ל הימנה , כגון שהתמוטט עליו קיר או שבאה לקראתו חיה מסכנת או שבאו עליו שודדים ונ צּ ל מהם וכ דּ ומה . ( סעיף א ) מנהג ה סּ פרדים : מברכים הגומל רק על הארבעה הנזכרים בסעיפים א - ב , ואלו על ה צּ לה מסכנות אחרות מברך ללא שם ומלכות . אפן אמירת הברכה וזמנ הּ  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק