ברכת האילנות א . הרואה עצי מאכל שמוציאים פרחים , מברך : ' ברוך אתה ה ' אלקינו מלך העולם , שלא חסר בעולמו כלום , וברא בו בריות טובות ואילנות טובות , ליהנות בהם בני אדם ' . ומברך ברכה זו פעם אחת בכל שנה . ( סעיף א ) דעת אדמו " ר הזקן , וכן מנהג ה סּ פרדים : מברכים ברכה זו רק בימי חדש ניסן . ב . אם אחר מלברך עד שנשרו הפרחים וגדלו הפרות – לא יברך עוד . ( סעיף א ) ג . אינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה את פריחת העץ בכל שנה . ואם לא ברך בפעם הראשונה שראה את הפרחים , שוב לא יברך . ( סעיף א ) מנהג ה סּ פרדים : מברכים ברכה זו ברב עם , ובדרך כלל יוצאים כל המתפללים יחד לאחר תפלת שחרית ואומרים את הנסח המופיע בס דּ ור . ברכות על תופעות טבע יוצאות דפן  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק