יש לצין כי החסידים האורחים היו נוהגים לברך ' שהחינו' כשראו את פני הרבי , והרבי היה עונה ' אמן ' . . 1 סדר ברכת הנהנין , פרק יב , הלכה ח . . 2 סדר ברכת הנהנין , פרק יב , הלכה יב . . 3 בשם כ " ק אדמו " ר מהוריי " צ מוסרים , שאין נהוג אצלנו לברך ' שהחיינו ' על בגד חדש , אלא אם הוא חשוב ביותר , כגון מעיל פרווה לנשים . . 4 ראו ' דרכי הלכה ' כאן ; ' בן איש חי ' שנה א , פרשת ראה , סעיף ו . . 5 יש לשאול : מדוע על כלים נאמר כאן שמברך ' הטוב והמיטיב ' , משום שהם מיועדים גם לשימוש בני הבית – ואילו על בית חדש אמרנו קודם שמברך ' שהחיינו ' למרות שגם הוא משותף לכל בני הבית ? התשובה לשאלה זו מצויה ב ' לוח ברכות הנהנין ' , פרק יא הלכה יז , שם כותב אדמו " ר הזקן : ' קנה כלים להשתמש בהם הוא ובני ביתו , מברך " הטוב והמיטיב " במקום " שהחיינו " , הואיל ויש עמו שותף בטובה , שהרי עיקר הנאת כלים היא תשמישם . אבל בנה או קנה בית חדש , אף על פי שדרים בו הוא ובני ביתו , אינו מברך אלא " שהחיינו " , שעיקר הנאתו לבעל הבית שעשה לו דבר המתקיים ' . . 6 סדר ברכת הנהנין , פרק יב , הלכה ה . . 7 לוח ברכות הנהנין , פרק יא , ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק