המקור לברכת הריח א . כשם שאסור לאדם להנות ממאכל או משקה קדם שיברך , כך אסור לו להנות מריח טוב קדם שיברך עליו . שנאמר ( תהלים קנ , ו ) : " כל הנשמה תהלל י - הּ " – איזהו דּ בר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו ? זה הריח . ( סעיף א ) ב . על מאכל ומשקה מברכים הן לפניהם והן לאחריהם . אולם על ריח מברך רק לפניו ולא לאחריו , מ שּׁ ום שכאשר מפסיק הריח מחוטמו כבר עברה הנאתו , ונחשב כמו אדם שאכל והאכל כבר נתעכל במעיו [ = ונע שׂ ה רעב מחדש ] שאינו יכול לברך עוד . ( סעיף א ) סוגי הברכות בריח טוב ג . קימים חמ שּׁ ה סוגי ברכות שת קּ נו חכמים על ריח טוב : • "בּוֹ רא שׁ מן ערב " – על שמן אפרסמון הגדל בארץ י שׂ ראל , שלגדל חשיבותו קבעו לו ברכה בפני עצמ הּ . • " א שׁ ר נתן ריח ט וֹ ב בּ פר וֹ ת " – על פרי העומד לאכילה שיוצא ממנו ריח טוב . • "בּוֹ רא עצי ב שׂ מים " – על ריח של עץ או מין עץ . • "בּוֹ רא ע שׂ בי ב שׂ מים " – על ע שׂ ב וירק . • "בּוֹ רא מיני ב שׂ מים " – על ריח שאינו ממין עץ ולא ממין ע שׂ ב , אלא מן החי וכ דּ ומה . ( סעיפים ב - ו ) ד . ברך על של עץ ' ע שׂ בי ב שׂ מים ' – לא יצא . ( סעיף ז ) ה . ברך על מין ע שׂ ב ' עצי ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק