טעות בברכות הסעודה ( ' המוציא ' ו ' מזונות ' ) א . טעה וברך על לחם גמור ( שברכתו ' המוציא ' ) ' בורא מיני מזונות ' – יצא . ( סעיף א ) הערה : אם ברך על הלחם ' בורא פרי האדמה ' – גם יצא , מכיון שהלחם בא ממינים ה צּ ומחים מן האדמה [ וכן מנהג הספר דּ ים . [ ויש חולקים . ב . ברך על פת כיסנין ( כגון עוגה , שברכת הּ ' מזונות ' ) ' המוציא ' – יצא ; אבל אם ברך ' המוציא ' על תבשיל ממיני דּ גן ( כגון אטריות ופתיתים , שאינם אפויים כלחם אלא מב שּׁ לים ) – לא יצא . ( סעיף א ) ג . אם ברך ' שהכל ' על הפת – יצא . וכן על כל דּ בר מאכל , אם מברך עליו ' שהכל ' – יצא . ( סעיף ד ) טעות בברכת ' פרי הגפן' ד . טעה וברך על ענבים ' בורא פרי הגפן ' – יצא . וכן אם טעה בברכה אחרונה וברך ' על הגפן ' – יצא , שהרי גם הענבים פרי הגפן הם . ( סעיף א ) ה . טעה וברך על היין ' בורא פרי העץ ' – אם נזכר מיד ית קּ ן עצמו ( תוך כדי דּ בור ) ויאמר ' בורא פרי הגפן ' ; ואם לא נזכר מיד – יצא בדיעבד . ( סעיף ג ) ו . טעה וברך על היין ' שהכל ' – יצא . ( סעיף ד )  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק