ברכת ' שהכל ' – אחרונה א . אם יש לפניו פרי או ירק וגם דּ בר שברכתו ' שהכל ' , ורוצה לאכל מ שּׁ ניהם – צריך להק דּ ים את מה שּׁ מברכים עליו ' בורא פרי העץ ' או ' בורא פרי האדמה ' , ובו דּ אי שיש להק דּ ים ברכות אחרות ( כמו ' מזונות ' ) לפני ברכת ' שהכל ' . טעם ה דּ בר , כי כל הברכות חשובות יותר מברכת ' שהכל ' , מכיון שהןברכות מבררות ופרטיות ( המתיחסות למין מסים ) , ואלו ברכת ' שהכל' היא ברכה שאינ הּ מבררת , ברכה כללית המתאימה לכל דּ בר . ( סעיף ד ) ב . אפלו אם ה דּ בר שברכתו ' שהכל ' חביב עליו יותר – מכל מקום צריך להק דּ ים את הברכות האחרות . ( סעיף ד ) ברכת ' המוציא ' – ראשונה ג . ברכת ' המוציא ' קודמת לכל הברכות , אפלו לברכת ' מזונות ' וכן לברכת ' בורא פרי הגפן ' על היין . לכן בשבת וביום טוב , כשמק דּ שים על היין , צריך לכסות את הלחם – שלא יראה בבשתו , שמק דּ ימין לו את ברכת היין . ( סעיף ה ) הקדימה בברכות ' מזונות ' , ' הגפן ' , ' העץ ' ו ' האדמה' הערה מקדימה : הע קּ רון המנחה הוא , שמלבד ברכת ' המוציא ' ה קּ ודמת לכל וברכת ' שהכל ' המאחרת לכל – סדר ה קּ דימות הוא : 1 ) ' בורא מיני מזונות ' . 2 ) ' בו...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק