ברכת ' העץ ' ו ' האדמה' א . על פרות הגדלים באילן מברכים ' בורא פרי העץ ' ; ועל הפרות הגדלים באדמה מברכים ' בורא פרי האדמה ' . ( סעיף א ) ב . מברכים ' בורא פרי העץ ' רק על פרות האילן ממש , שענפיו נשארים גם בחרף . אבל אם ענפיו נושרים בחרף , וחוזרים וצומחים ב קּ יץ מן הגזע ומוציאים עלים ופרות – מברכים על פרותיו ' בורא פרי האדמה ' . ( סעיף א ) דעת אדמו " ר הזקן : לכתחלה יש לברך ' בורא פרי האדמה ' על עץ שענפיו נושרים בחרף . אולם בדיעבד , כל עץ שה שּׁ רש שלו נשאר קים באדמה , גם אם בחרף הגזע והענפים כלים לגמרי ולא נשאר אלא ה שּׁ רש טמון ב קּ רקע ( שחוזר ומצמיח את הגזע וענפיו ועליו ופרותיו בכל שנה מחדש ) – אם ברך על פריו ' בורא פרי העץ ' יצא ידי חובה , כי יש מחלקת ב דּ בר . [דּ גמאות לפרות מסוג זה שיש בהם מחלקת , ולכן לכתחלה ברכתם ' האדמה ' אך אם ברך ' בורא פרי העץ ' יצא בדיעבד : אננס , תות שׂ דה , פפיה וחצילים ] . מיני עצים רכים שהעלים והפרות יוצאים מהגזע עצמו ( שהפרות יוצאים ישירות מהענף המרכזי , ולא כמו ברב האילנות שיש ענף מרכזי המוציא ענפים ומ שּׁ ם יוצאים הפרות ) – אינם נקראים ' אילן ' כלל לענין ברכ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק