הערה מקדימה : המלה ' סעודה ' משמשת בהלכה בדרך כלל כב טּ וי לארוחה שאוכלים ב הּ פת ( לחם , חלה וכ דּ ומה ) – ועל כן נוטלים לפניה ידים , מברכים ' המוציא ' על הפת ומסימים בברכת המזון . מאכלים ומשקאות בסעודה – הפטורים מברכה נפרדת א . כל ה דּ ברים שרגילים לאכל אותם בסעודה במ טּ רה ל שׂ בע מהם – כגון : ב שׂ ר , דּ גים , מיני לפתן ( מאכלים וסלטים הבאים לתת טעם בלחם ) ומיני לביבות – כלם אינם צריכים ברכה נפרדת לא לפניהם ולא לאחריהם , מכיון שהם נחשבים כחלק מהסעודה , ועל כן ברכת הלחם – שהוא ע קּ ר הסעודה – פוטרת אותם מברכה ראשונה וברכה אחרונה . ( סעיף א ) ב . גם אם מאכלים אלו לא היו לפניו בעת ברכת ' המוציא ' , ולא היתה דּ עתו בפרוש עליהם – גם אז אין צריך לברך עליהם בנפרד , כי כשאדם יושב לאכל , מן הסתם הוא חושב על כל מה שּׁ יגש לו במהלך הסעודה . ( סעיף א ) ג . אין צריך לברך בסעודה על מיני משקין ( שתיה ) , שהמשקאות גם כן בכלל הסעודה , שאין דּ רך אכילה בלא שתיה . ( סעיף ב ) מנהגה סּ פרדים : מע קּ רה דּ יןאיןצרךלברךעלמהש שּׁ ותים בתוך הסעודה . אך מכיון שיש פוסקים הסוברים שיש לברך על שתיה בתוך הסעודה , ראוי שלפני הסעוד...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק