א . מי שאוכל לפני הסעודה ( = ארוחה עם לחם , שמברכים לאחריה ברכת המזון ) פרות , ירקות או מיני מתיקה ובדעתו לאכל מהם גם בתוך הסעודה – נכנס לספק האם לברך ברכה אחרונה על מה שאכל לפני הסעודה או שאינו צריך לברך , מכיון שברכת המזון שבסוף הסעודה פוטרת גם את מה שאכל לפניה . ( סעיף א ) ב . מן הראוי שלא להכנס לספק . לכן אם אכל פרות , ירקות או מיני מתיקה לפני הסעודה , יברך עליהם ברכה אחרונה קדם הסעודה ולא יאכל מהם בתוך סעודתו . ( סעיף א ) דעת אדמו " ר הזקן : • אם בכונתו להמשיך ולאכל בתוך הסעודה פרות , ירקות או מיני מתיקה שאכל לפניה ומכון לפטר אותם בברכה שלפני הסעודה – אינו צריך לברך עליהם ברכה אחרונה קדם הסעודה , כיון שנחשבים כאכילה אחת וברכת המזון שבסוף הסעודה פוטרת את הכל . • אך במקרה שאין בדעתו לאכל מהם בתוך הסעודה : אם אכל אותם כדי לעורר תאבון – לא יברך עליהם ברכה אחרונה , כי ברכת המזון פוטרת אותם . אבל אם אכלם לשם תענוג בלבד – יברך עליהם ברכה אחרונה קדם הסעודה . • גם אם כבר ברך ברכת המזון , יברך לאחריה ברכה אחרונה על הפרות ועל שאר המאכלים שאכל לפניה . אך על תמרים , יין או מזונות אין צרך לברך ...  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק