תלמוד בבלי , שבת , קי '' ט ע ''א יוסף מוקיר שבת , היה לו בשכונתו נכרי אחד שנכסיו מרבים ביותר ( היה מאוד עשיר ) . אמרו לו ( לנכרי ) כלדיים ( חוזים בכוכבים ) : " כל הנכסים שיש לך , יוסף מוקיר שבת יאכלם . " הלך ומכר את כל נכסיו , ולקח בהם מרגלית וקבעה בכובעו . כשהיה עובר בגשר , הפריחה רוח את כובעו והטילה אותו לים . בלעו דג . נצוד הדג והביאוהו לשוק בערב שבת בין השמשות . אמרו : " מי יהא לוקחו בשעה זו ? " אמרו להם : " לכו והביאו אצל יוסף מוקיר שבת , שרגיל לקח . " הביאוהו אצלו ולקחו . קרעו ומצא בו מרגלית . מכרה ( יוסף ) בשלוש עשרה עליות ( שקים ) דנרי זהב . פגע בו זקן אחד ואמר : " מי שמלוה לשבת - השבת פורעת לו . " שוחחו : כיצד מוקירים ומכבדים את השבת בביתכם ? מתחו קו בין מה ששיך לשלחן השבת .  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק