הקיפו בתפלה הוסיפו אנשים הנמצאים בבית הכנסת ומתברכים על יד הכהנים , וצבעו את הציור . יברכך ה ' וישמרך יאר ה ' פניו אליך ויחנך ישא ה ' פניו אליך וישם לך שלום  אל הספר
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק