רעיונות מרכזיים מגוון המינים בטבע הוא מונח המבטא את רבגוניותם של היצורים החיים בכל סביבה . מגוון המינים בטבע מושפע ממרכיבי סביבה שאינם חיים ) כגון : מים , אוויר , טמפרטורה ( והן ממרכיבי סביבה חיים ) כגון : קשרי הקיום בין היצורים החיים לבין עצמם . ) פעילות האדם משפיעה על מרכיבי הסביבה השונים — חיים ושאינם חיים , וגורמת לשינויים בעלי השלכות שליליות על היצורים החיים בסביבה . לשמירה על מגוון המינים יש חשיבות מרובה הן מבחינתם של היצורים החיים בסביבה והן מבחינתו של האדם הנהנה ממשאביה . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מגוון המינים בטבע ויסבירו את חשיבותו לקיום מערכות אקולוגיות . התלמידים יתארו ויסבירו את קשרי קיום בין יצורים חיים ובינם לבין מרכיבי הסביבה . התלמידים יסבירו את ההשלכות שעלולות להיות לפעילות האדם על מגוון המינים בטבע ואת האחריות המוטלת על האדם לשמור על מגוון המינים בטבע מפני פגיעה . מושגים מרכיבי סביבה שאינם חיים : אור , טמפרטורה מתאימה , אוויר ומים ; מרכיבי סביבה חיים : צמחים , בעלי חיים , חיידקים ופטריות ; מגוון המינים בטבע , התאמות לסביבה , התאמות לתפקוד ; קשר קיום , קשר טו...  אל הספר
רמות ספרי לימוד