רעיונות מרכזיים כדור הארץ הוא כוכב הלכת היחיד במערכת השמש שמתקיימים על פניו חיים . קיומה של מערכת החיים על פני כדור הארץ מושפע מקיומה של מרכיבי סביבה חיים ושאינם חיים . צירוף ייחודי של מרכיבי הסביבה בכוכב לכת ארץ הוא אשר מאפשר את קיום החיים על פניו ) בהשוואה לכוכבי לכת אחרים . ) מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מרכיבי הסביבה ) חיים ושאינם חיים ( ואת השפעתם על קיומם של יצורים חיים . התלמידים יסבירו מהם מרכיבי הסביבה היחודיים של כוכב לכת ארץ שמאפשרים קיום חיים על פניו . מושגים מרכיבי סביבה חיים : צמחים , בעלי חיים , חיידקים ופטרי ִ וֹ ת ; מרכיבי סביבה שאינם חיים : אור , טמפרטורה מתאימה , קרקע , אוויר ומים ; סביבה , כוכב לכת ארץ . מיומנויות חשיבה עריכת תצפיות ; ארגון מידע בטבלה והסקת מסקנות ; הכללה : מציאת המשותף בין מרכיבים ; הבחנה בין מסקנה לתוצאה . בסביבות מתוקשבות , עבודה בשיתוף פעולה . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . לימוד הפרק נשען על ידע מוקדם אודות מבנה מערכת השמש שלנו ) כוכב מרכזי המוקף בכוכבי לכת . ) כוכב לכת ארץ הוא אחד מבין כוכבי הלכת הא...  אל הספר
רמות ספרי לימוד