על השער השער קשרי קיום מציג את פניו של המגוון הביולוגי ואת מאפייניו בשני ממדים : מגוון המינים ומגוון סביבות החיים . כמו כן , השער עוסק במידת השפעתו של המין האנושי על שלומם ועל עתידם של היצורים החיים בעולם ומידת האחריות שלנו , בני האדם , לשמור על המגוון הביולוגי — למעננו ולמען הדורות הבאים . מטרות כלליות הכרת התנאים הייחודיים של כוכב לכת ארץ המאפשרים קיום חיים על פניו . הכרת מרכיבי הסביבה החיים ומרכיבי סביבה שאינם חיים ואת קשרי הגומלין ביניהם . הכרת התאמות של יצורים חיים לסביבה , הכרת קשרי הקיום בין יצורים חיים והבנת חשיבותם להישרדותם בסביבה שבה הם חיים . הבנת החשיבות שיש למגוון המינים בטבע לקיומם של מערכות החיים והחברה האנושית ופיתוח מודעות לאחריות המוסרית שיש לאדם לשמירה על מגוון המינים . הכרת מבנים , תהליכים ויחסי גומלין במערכות האקולוגיות . פיתוח מודעות להשלכות שיש לפעילות האדם על הסביבה וטיפוח אחריות ומחויבות לשמירה על איכות הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה המומלץ הוא 30-35 שעות כולל הרחבה . פרק ראשון : סודו של כוכב לכת ארץ . הפרק...  אל הספר
רמות ספרי לימוד