רעיונות מרכזיים צורך אנושי הוא המניע לפיתוח מערכות טכנולוגיות . למערכת טכנולוגית יש מטרה — היא הפלט הרצוי של המערכת . לפעולתן של מערכות טכנולוגיות דרוש קלט של מידע ושל אנרגיה . יש מערכות שלפעולתן דרוש גם קלט של חומרים . בעקבות הפעולה של המערכות הטכנולוגיות נוצר פלט . לעתים נוצר גם פלט בלתי רצוי . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו את המאפיינים של מערכת טכנולוגית . התלמידים ינתחו מערכות טכנולוגיות על פי מטרותיהן , סוגי הקלט , התהליכים וסוגי הפלט שלהן . מושגים מערכת טכנולוגית , מטרת המערכת , פעולת המערכת ; קלט : אנרגיה , מידע , חומרים ; פעולה / תהליך ; פלט : פלט רצוי , פלט בלתי רצוי . מיומנויות הצגת מידע בתרשימי מלבנים של מערכות וניתוחם ; השוואה ; הכללה והסקת מסקנות . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד . ה / המושג מערכת הוא מושג מרכזי ביחידת לימוד זו . התלמידים פוגשים את המושג בשער אנרגיה בפעולה , בהקשר למערכת הטכנולוגית תחנת חשמל ; בהמשך הם פוגשים מערכות טבעיות בשער מבט אל תוך הגוף , בהקשר למערכת ההובלה ולמערכת העצבים ; בשער אור ולראות — קול ולשמוע , בהקשר למב...  אל הספר
רמות ספרי לימוד