חלק ראשון : מבוא כללי 1 התפיסה החינוכית של הסדרה המחודשת במבט חדש 1 ממד התפיסה הרעיונית 1 — אוריינות מדעית וטכנולוגית 1 — תפיסות העולם של תחומי הדעת "מדע" ”טכנולוגיה”ו 2 - תפיסת מהות המדע 2 - תפיסת מהות הטכנולוגיה 2 - קשרי גומלין בין מדע וטכנולוגיה 3 - הזיקה של אוריינות מדעית וטכנולוגית לאוריינויות מתחומי דעת אחרים 4 - אוריינות בריאותית 4 - אוריינות סביבתית 5 - אוריינות לשונית 5 - אוריינות מתמטית 6 הממד הקוריקולרי 6 — הקשר לתכנית הלימודים 6 — פריסת נושאי הלימוד א-ו ( ( 7 הממד הפדגוגי 10 — תרבות הל 10 "ה — מתן מענה לשונות לומדים 10 — אסטרטגיות למידה–הוראה 11 - למידה התנסותית 11 - התנסות בטקסטים 12 - למידה חוץ כיתתית 12 - למידה שיתופית 12 - הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות 13 - למידה בסביבה מתוקשבת 13 - הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה 13 - הוראה מפורשת של תהליכי חקר ופתרון בעיות 15 - תהליך התיכון 15 - תהליך החקר המדעי 16  אל הספר
רמות ספרי לימוד