רעיונות כלליים לחומרים ) בכל מצב צבירה ( יש נפח ויש כמות . נפח מודדים ביחידות של סמ"ק ושל ליטר ; כמות מודדים ביחידות של גרם ושל קילוגרם . בסביבה יש חומרים במצב צבירה מוצק , במצב צבירה נוזל ובמצב צבירה גז . כל המוצקים תופסים מקום — הם בעלי צורה קבועה ואינם זורמים ; כל הנוזלים תופסים מקום — הם משנים את צורתם בהתאם לצורת הכלי שבו הם נמצאים והם זורמים ; כל הגזים תופסים מקום — הם מתפזרים בתוך הכלי שבו הם נמצאים והם זורמים . מים וחומרים אחרים יכולים לעבור ממצב צבירה אחד לאחר באמצעות חימום ) אספקת אנרגיית חום ( או באמצעות קירור ) גריעת אנרגיית חום . ) כאשר נוזל הופך למוצק , זוהי התמצקות או הקפאה . כאשר מוצק הופך לנוזל , זוהי התכה . כאשר גז הופך לנוזל , זוהי התעבות . כאשר נוזל הופך לגז , זוהי התאדות . כאשר חומר עובר ממצב למצב החומר נשאר אותו חומר — הרכבו של החומר אינו משתנה . בני האדם מנצלים תכונות של מוצקים , נוזלים וגזים לשימושים שונים . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מצבי הצבירה של המים בסביבה . התלמידים יבדילו בין מוצקים , נוזלים וגזים בסביבה ויתארו את תכונותיהם . התלמידים יתארו כיצד מ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד