הכרת מבנים ומערכות בסביבה הטבעית ובסביבה המלאכותית , ואפיון מרכיביהם ויחסי הגומלין ביניהם , ובינם לבין הסביבה . הבנה שתהליכים בסביבה הטבעית ובסביבה המלאכותית ) למשל , מחזור המים בטבע ומנגנון הפעולה של מערכת טכנולוגית ( הם תוצאה של יחסי גומלין בין מרכיבי המערכת ובינם לבין הסביבה . הכרת החשיבות והתרומה שיש לחקר המדעי להבנת תופעות ותהליכים מורכבים בסביבה . הבנת החשיבות והתרומה שיש לתי כּוּ ן הטכנולוגי לתכנון וליצירה של מוצרים , ובכללם מערכות טכנולוגיות . הבנה שהאדם למד לנצל לתועלתו מרכיבים בסביבה ושניצול זה כרוך גם בנזק סביבתי . הבנה שעל האדם מוטלת האחריות להשתמש באופן מושכל במרכיבי הסביבה , כלומר , לטפח את בריאותו האישית והחברתית ואת איכות חייו , אך לא לפגוע בסביבה . פיתוח הבנה , מודעות , אחריות אישית וחברתית לשמירה על הסביבה הטבעית ומעשה ידי אדם כאחד ולפיתוח בר–קיימא למען הדורות הבאים . פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ותהליכי חשיבה ) תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ( מיומנויות למידה בסביבה מתוקשבת ומיומנויות ללמידה שיתופית . הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות לשמירה על איכות ה...  אל הספר
רמות ספרי לימוד