מסגרת זמן : הסדרה המחודשת במבט חדש נותנת מענה לפרקי החובה ולפרקי ההרחבה המוגדרים בתכנית הלימודים המחודשת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . הסדרה מותאמת למסגרת הוראה–למידה של לפחות שלוש שעות שבועיות לכיתות א–ד , ולפחות ארבע שעות שבועיות לכיתות ה–ו . 3 ( שעות חובה 1 + הרחבה . ) חשוב לציין , שחלק ממשימות החובה וההרחבה ניתן לתת על פי שיקולי הדעת של המורה כעבודת בית . חומרי למידה : בסביבת הלמידה של הסדרה המחודשת במבט חדש נכללים ספרי הלימוד והמדריכים למורה של הסדרה , כרזות לימודיות , אתר אופק למדע וטכנולוגיה ) מטח , ) אתר מטר , אתר אנרגיה בראש אחר וכן האתר של הסדרה המחודשת במבט חדש . מומלץ להעשיר את סביבת הלמידה בפעילויות לימודיות שמופיעות באתר מטר ובאתר של הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה .  אל הספר
רמות ספרי לימוד