בכל שער כלולים פרקי לימוד אחדים . כל פרק כולל רצפי הוראה–למידה והערכה הנשענים זה על זה ומתפתחים זה מזה . פיתוח הרצפים ) בתוך כל פרק ובין הפרקים ( נשען על הנחת היסוד כי בהכרתם של הלומדים קיימים מבני חשיבה המהווים בסיס להבניה של ידע חדש , תפיסות עולם ומיומנויות חדשות . המעבר מפרק לפרק נשען על ביצועי ההבנה שרכשו הלומדים בפרקים הקודמים ) או בלימודים קודמים . )  אל הספר
רמות ספרי לימוד