הסדרה המחודשת במבט חדש מכ וּ ונת לכל הלומדים בכיתה , ושואפת לתת הזדמנות שווה לכולם : לתלמידים חלשים ולמתקדמים , לבנות ולבנים , למגזר הממלכתי , למגזר הממלכתי–הדתי ולמגזר דוברי הערבית . הסדרה המחודשת במבט חדש מאמצת את גישת הפלורליזם התרבותי , ולפיה יש לתת הזדמנויות מתאימות למימוש מיטבי של הפוטנציאל הטמון בכל ילד וילדה , בהתאם לכישרונותיהם ולנטיותיהם המיוחדים . 9 תרבות הל"ה : בהבניה מתמדת — סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנשא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה . כתובת ברשת http : // www . cet . ac . il / self–regulation / : 10 תיאוריות קונסטרוקטיביסטיות : ברוקס , , ג–ז' ברוקס , . 1997 , ג–מ' לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית — בחיפוש אחר הבנה , מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה , האגף לתכניות לימודים , משרד החינוך . 11 הערכה לשם למידה ) הל"ל ( ושל הלמידה ) הש : ) "ל חני , , ש' קימרון , . 2005 , ה' תהליכי הערכה ותרבות בית ספרית כמנוף ללמידה , כתב העת אאוריקה , גיליון , 21 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב . מתן מענה לשונות לומדים בסדרה מבוסס על ארבעה עקרונות :...  אל הספר
רמות ספרי לימוד