תהליכי ההוראה–למידה וההערכה ויחסי הגומלין ביניהם ) להלן תרבות הל"ה ( מבוססים בסדרה המחודשת במבט חדש על תיאוריות למידה קונסטרוקטיביסטיות . על פי תיאוריות אלה , התובנה האנושית היא תוצר של פרשנות ועיבוד פעילים של האדם במהלך מפגשו עם העולם הפיזי , החברתי והתרבותי . הלמידה היא תהליך פעיל ומתמשך שבו הלומדים מבנים ידע ומפתחים תובנות באופן מודע ולא מודע כאחד . בהכרה של הלומדים קיימים מבני חשיבה המהווים בסיס להבניה של ידע חדש , תפיסות עולם ומיומנויות חדשות . הלומדים מ ַ בנים באופן פעיל ידע , עמדות והתנהגויות באמצעות התנסויות פורמליות ולא פורמליות שהם חווים במהלך חייהם . מבני החשיבה הקיימים בהכרתם של הלומדים מהווים בסיס לתכנונם של תהליכי ההוראה , הלמידה וההערכה . לפיכך , תפקיד המורה מתמקד בחשיפת מבני החשיבה של הלומדים , בזימון התנסויות מג וּ ונות ללמידה , ביצירת קשרים משמעותיים בין רעיונות , אמונות ועמדות , בעירור מודעותם של הלומדים לתהליכי החשיבה והלמידה שלהם ובתכנון סביבות למידה מתאימות . במסגרת תפיסת העולם של תרבות הל"ה , המיושמת בסדרה המחודשת במבט חדש , תהליכי הערכה שזורים בתהליכי ההוראה למי...  אל הספר
רמות ספרי לימוד