הסדרה המחודשת במבט חדש נועדה להנחיל אוריינות מדעית וטכנולוגית לכלל האוכלוסייה במסגרת לימודי החובה של תלמידי בית הספר היסודי , אזרחי העתיד של המאה . ה–21 זאת מתוך התפיסה שטיפוח חינוך מדעי וטכנולוגי הוא מרכיב מרכזי בהשכלה התרבותית של כל ילד וילדה שעתיד להתבטא בדמותו של אזרח פעיל המעורב בתהליכי קבלת החלטות ותורם לתפקודה של החברה ולצמיחתה . תפיסה זו עולה בקנה אחד עם זרם חינוכי אינטגרטיבי , הרואה בפיתוח אוריינות מדעית וטכנולוגית דרך חינוכית להתמודדות מושכלת עם סוגיות חברתיות בעלות הקשר מדעי וטכנולוגי ברמה האישית והחברתית . זרם זה מוכר בשם גישת . ) science , technology and society ( STS תפיסה זו באה לידי ביטוי בסדרה המחודשת במבט חדש בעקרונות הבאים : חינוך מדעי וטכנולוגי בהקשר חברתי לכול , תוך מיצוי פוטנציאל של מצוינות אישית . הגברת המודעות לתרומה ולמגבלות של יישומי מדע וטכנולוגיה בחברה . פיתוח מיומנויות חשיבה ועשייה בהקשר המדעי , הטכנולוגי והחברתי . קידום ההבנה אודות יחסי הגומלין בין הסביבה הטבעית , הסביבה המלאכותית והסביבה החברתית והתרבותית . פיתוח הבנה שהאדם משנה את הסביבה ומתאים אותה לצרכ...  אל הספר
רמות ספרי לימוד