חלק ראשון : מבואכללי 1 התפיסה החינוכית של הסדרה המחודשת במבטחדש 1 ממד התפיסההרעיונית 1 — אוריינות מדעית וטכנולוגית 1 — תפיסות העולם של תחומי הדעת "מדע" ”טכנולוגיה”ו 2 - תפיסת מהותהמדע 2 - תפיסת מהות הטכנולוגיה 2 - קשרי גומלין בין מדע וטכנולוגיה 3 - הזיקה של אוריינות מדעית וטכנולוגית לאוריינויות מתחומי דעת אחרים 4 - אוריינות בריאותית 4 - אוריינותסביבתית 5 - אוריינותלשונית 5 - אוריינותמתמטית 6 הממד הקוריקולרי 6 — הקשר לתכנית הלימודים 6 — פריסת נושאי הלימוד א-ו ( ( 7 הממדהפדגוגי 10 — תרבות הל 10 "ה — מתן מענה לשונותלומדים 10 — אסטרטגיות למידה–הוראה 11 - למידה התנסותית 11 - התנסותבטקסטים 12 - למידה חוץכיתתית 12 - למידהשיתופית 12 - הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות 13 - למידה בסביבהמתוקשבת 13 - הוראה מפורשת של מיומנויותחשיבה 13 - הוראה מפורשת של תהליכי חקר ופתרון בעיות 15 - תהליךהתיכון 15 - תהליך החקרהמדעי 16  אל הספר
רמות ספרי לימוד