א . תגובות תרסו -גרעעיות _$ 6 ר ^^ ( _0 / 0 ר י / _? 1 ) י _# ר / ] : - / 517 1 / _* / 1 _י / 2 \ _£ / < _00 \ 2 _* 1 ח 0 ח < _/ ר 1 _א \ - _£ רל . >^ 7 על הארץ , בניגוד לשמש , המסה שיכולה להשתתף בתגובת מיזוג צריכה להיות מטבע הדברים מוגבלת מאוד בגודלה , ותהליך תרמו - גרעיני יעיל אינו יכול לכלול יותר משלב אחד . לכן , בתגובות הנראות מבטיחות ביותר כמקורות של אנרגיה שימושית , המגיבים הם שני דויטרונים היוצרים טריטון ופרוטון , או היוצרים גרעין : _* 96 ונויטרון , כלהלן : _¥ 1 _# + 1 _# - _^ 9 + _* 9 + 4 . 03 נ \ / [ 6 3 . 27 ת _£ > - _¥ 1 _^ + 1 _^ _^ 16 + + \] / _16 תוצרי המיזוג יכולים להמשיך ולהתמזג עם גרעיני הדויטריום : _¥ + 17 . 6 נ \ / _16 ת _^ + * 9 + 2 9 - > _^ 96 5 _¥ _^ 96 + 2 9 - > _^ 96 + \ ¥ _1 + 18 . 3 נ \ / [ _6 בסדרת התגובות כולה הופכים בסופו של דבר 6 גרעיני _^ 9 לשני גרעיני , * 96 שני גרעיני מימן ושני נויטרונים , תוך שחרור אנרגיה של / \ . 43 . _21 / _16 כדי שאפשר יהיה להפיק מהתגובות הללו אנרגיה תרמו - גרעינית בתחנות - הספק חשמליות , דרוש מקור עשיר וזול של דויטריום ( זהו איזוטו...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך