סעיף 90 : 1 _קטרוכזטר ס 0 ות . 1 גודלו של השדה המגנטי בבורר המהירויות הוא . 8 = 0 . 5 1 השדה החשמלי בבורר המהירויות נוצר על 8 ידי זוג לוחות מקבילים וטעונים שהמרחק ביניהם הוא . 11 ת 1 ז 1 מה צריך להיות המתח בין הלוחות כדי לאפשר ליונים שמטענם , + 6 וגודל מהירותם = 5 ? 10 מ 1 / 3 ץ , לעבור את בורר המהירויות ? . 2 גודלם של השדה החשמלי , £ , והשדה המגנטי , , 6 8 5 בבורר מהירויות של ספקטרומטר נקבעו כך שיונים שמהירותם _^ ימשיכו לנוע בקו ישר . לעבר איזה מבין שני הלוחות היוצרים את השדה החשמלי - החיובי או השלילי - יסטה יון שמהירותו גדולה מ - _? 1 נמק . סעיף : 3 יסודות ואיזוטופים . 3 מה משותף לשני איזוטופים של אותו יסוד , ובמה הם שונים זה מזה ? . 4 א . מכמה פרוטונים ומכמה נויטרונים מורכב הגרעין ט ? כמה יש 2 ב . אלקטרונים באטום ס _^ י . 5 האטום של אחד האיזוטופים של יסוד מסוים מורכב מ - 4 פרוטונים 5 - 1 נויטרונים . העזר בטבלת היסודות שבנספח ב , וקבע באיזו מבין אפשרויות ( 4 ) - ( 1 ) רשומים נכון השם והסמל של היסוד . ( 1 ) מימן , _9 ( 2 ) בריליום , 66 ( 3 ) בור , 6 ( 4 ) פלור , ¥ של . 6 לפניך סימונים...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך