. 1 גילוי האלקטרון 8 ..... קרני קתודה בשפופרת התפרקות 8 1 . 2 מטענו ומסתו של האלקטרון 10 1 . 3 קרני קתודה הנפלטת ! מקתודת להט 13 . 2 ספקטרום הפליטה של אטום הסימן 16 2 . 1 ספקטרום פליטה רציף וספקטרום פליטה קווי 16 2 . 2 ספקטרום הפליטה של אטום המימן ל 1 . 3 הספקטרום של אור השמש 19 . 4 עובדות בסיסיות נוספות אודות החומר 20 שאלות , תרגילים ובעיות 23 בפרק זה נציג עובדות אודות החומר , שרובן התגלו במחצית השנייה של המאה התשע - עשוה . בפרקים ב 7 ן נציו ; מודלים של האטום שפותחו בתחילת של המאה העשרים , אשר נסמכים על העובדות המוצגות בפרק זה .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך