2 למי י ֵ ש יותר ? הקיפו . א | מספר הבבות של שושי גדול פי 3 ממספר הבבות של גילה . למי י ֵ ש יותר בבות ? לשושי לגילה ב | מספר החרוזים של נ ֹ עה קטן פי 5 ממספר החרוזים של רותי . למי י ֵ ש יותר חרוזים ? לנ ֹ עה לרותי ג | מספר החרוזים של עדנה גדול פי 4 ממספר החרוזים של שרה . למי י ֵ ש יותר חרוזים ? לעדנה לשרה ד | מספר המדבקות של אילה קטן פי 8 ממספר המדבקות של דינה . למי י ֵ ש יותר מדבקות ? לאילה לדינה 3 מה י ֵ ש יותר ? הקיפו . א | מספר השזיפים שבסל גדול פי 5 ממספר התפוחים שי ֵ ש בו . מה י ֵ ש בסל יותר ? שזיפים תפוחים ב | מספר התפוזים שבארגז גדול פי 8 ממספר האשכוליות שי ֵ ש בו . מה י ֵ ש בארגז יותר ? תפוזים אשכוליות ג | מספר הצבעונים שבזר קטן פי 4 ממספר הנוריות שי ֵ ש בו . מה י ֵ ש בזר יותר ? צבעונים נוריות ד | מספר האפרוחים שבלול קטן פי 5 ממספר התרנגולות שי ֵ ש בו . מה י ֵ ש בלול יותר ? אפרוחים תרנגולות 4 סמנו ב 4 את הקבוצות המתאימות למשפט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית