חילוק עם שארית 5 ישר המספרים 51 שברים יסודיים 61 עיגול מספרים 87 שימו לב : המשימות בחוברת מבוססות על פעילויות ועל דיונים המפורטים במדריך למורה . אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אסתי הס , מירל גולדנברג ( כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית 2008 - צוות - טל' , 6460177-03 פקס 6460872-03 - זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמו . "ל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית