תגבור לימודי יהדות קרן החינוך למען בתי ספר תל" התכנית הופקה בסיועם הנדיב של : LEGACY FERJTAGE FUND LIMITED A קרן מורשה בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל Supported by The Jewish Agency for Israel HP תל'' תגבור לימודי יהדוח קרן החינוך למען בתי ספר תל" The TALI Education Fund ' m אברהם גרנות , 4 ירושלים 0 ל : 02 6790755 פקס : 02 6481361 מען למכתבים : ת"ד , 16080 ירושלים 91160 דואר אלק 0 רוני : tali @ tali . org . 1 l אתר אינסרננו : www . tali . org . il לפעילויות נוספות על פרשת השבוע , היכנסו לאתר המשותף לסנונית ולקרן תל" : &* 0 www . galim . org . il / n parasha mon'iD / C נדפס בישראל מסתי'ב 965-7333-01-6  אל הספר
קרן תל"י