שיעור :1 הפועל - שורש ותבנית דרכי הגזירה בעברית מילים בעברית נוצרות בשתי דרכי תצורה-גזירה עיקריות: בגזירה מסורגת מילים נוצרות משילוב של שורש ותבנית )הלביש, מסעדה, מחשב(. בגזירה קווית מילים נוצרות מחיבור צורנים בזה אחר זה )תקליטן, מדרחוב(. גזירה מסורגת = שילוב שורש בתבנית: גזירה קווית = חיבור צורנים בזה אחר זה: פועל: ל-ב-ש + ה□□י□ = הלביש )בנין הפעיל( בסיס + צורן: תקליט + □ן = תקליטן שם: ס-ע-ד + מ□□□ה = מסעדה )משקל מקטלה( בסיס + בסיס: מדרכה + רחוב = מדרחוב תרשים: דרכי הגזירה בעברית דרכי הגזירה גזירה מסורגת: גזירה קווית: שורש ותבנית • בסיס וצורן • בסיס ובסיס פועל - שם עצם - שם עצם שורש ובניין שורש ומשקל לבש חשבון ידית הלביש מחשב פזמונאי התלבש חשיבה תקליטור מאפייני הפועל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית